ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวและจำนวนเมล็ดพันธุ์คงคลัง    

ณ วันที่ 17 กันยายน 2561

 

องค์ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว

1. กข49

2.สันป่าตอง 1

3. กข6

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5441-1004

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย ปี 2558 - 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร                              

  วิธีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

               การสั่งซื้อด้วยเงินสด  

1. ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง โดยชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์

เลขที่ 280 หมู่ที่ 12  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา  56000

(ในเวลาราชการ)
2.
ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์ โทรสาร

หรือ หนังสือ สั่งซื้อไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

 
โทรศัพท์ 0-5441-1004 โทรสาร(Fax) : 0-5441-0951

     
*
กรณีการติดต่อสั่งซื้อของ ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว

ให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ทางโทรสาร(Fax) 0-5441-0951 โดยส่งเอกสารดังนี้    

- สำเนาเอกสารใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว      

- สำเนาใบตัวแทนจำหน่ายของกรมการข้าว

- สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

ศมข.พะเยา วันที่ 23 กันยายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ได้ติดตามตรวจสอบกรณีพบข้าวพันธุ์ปนของเกษตรในเขตพื้นที่อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  23  กย.61   นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์   ผอ.ศมข.พะเยา  มอบหมายให้  นายวิชัย   ชาวน่าน  นวก.ชก. ติดต่อประสานงานกับกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอืนทรีย์  ปี 2561  ในเรื่องการตรวจประเมินแปลง  (T2 )  และให้คำแนะนำแก่กลุ่มเกษตรกรที่ประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอืนทีย์ ปี 2562  ณ  บ้านแม่จว้าใต้  ต.แม่สุก   อ.แม่ใจ จพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นางสาวชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 7/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพะเยา โดย นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดพะเยา สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 นายชาติ พานเหล็ก นวก.ชำนาญการ ประธานคณะกรรมการติดตามแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และนายวิชัย ชาวน่าน นวก.ชำนาญการ คณะกรรมการ ได้ติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกษตรกร ต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงรายซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 ไปปลูกพบพันธุ์อื่นปนสรุปผล1.เกษตรกรปลูกโดยวิธีหว่าน2.พันธุ์ปนที่พบส่วนใหญ่มีลักษณะคล้ายพันธุ์ สปต.1 กระจายทั่วแปลงสลับกับเป็นกลุ่ม 3.พบข้าวเรื้ออยู่บนคันนาค่อนข้างเยอะ ซื่งลักษณะของใบเป็นข้าวไม่ไวแสง ข้อแนะนำเกษตรกร -ไม่ต้องตัดพันธุ์ปน เพราะข้าวที่ปนอายุสั้นจะหลุดร่วงก่อน กข15 แต่ฤดูต่อไปต้องเตรียมดินให้ดีเพื่อกำจัดข้าวเรื้อ และเกษตรกรเข้าใจ

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 20 กันยายน 2561 นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบนาแปลงใหญ่ โดยมีกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ ผู้ประกอบการโรงสีข้าว ตัวแทนบริษัทข้าว ซี.พี. จำกัด ตัวแทนบริษัทอูรมัต จำกัด และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พะเยา เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 รายโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรผู้ผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ได้พบปะและตกลงการจำหน่ายผลผลิตขา้ว GAP และอินทรีย์ ฤดูฝน...

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายมนตรี ขัติธิ พนักงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์และ นายนริน อดทนพนักงานช่วยปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์เข้าร่วมงาน PEA THE ELECTRIC UTILTY OF FUTURE ก้าวสู่ไฟฟ้าแห่งอนาคต ณ.โรงแรมเกทเวย์พะยาจังหวัดพะเยา โดยมีนายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานมีผู้ร่วมงาน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 กันยายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวอาริษา มาแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัยติดตามสถานการณ์แปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2561 ได้แก่พันธุ์ กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย กลุ่มบ้านผาลาด และกลุ่มบ้านดอนไชย ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย พื้นที่ปลูก 92 ไร่ จำนวน 7 ราย และ 118...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่19กันยายน2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาข้อมูลด้านพืช ปีเพาะปลูก 2560/2561 ณ ห้องประชุมของสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา และติดตามการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง พร้อมด้วยนายพิจิตร ขันคำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ณ อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 19 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางจิราภรณ์ อุ่นเป็ง พนักงานห้องปฏิบัติการ นางสาวศิรินทรา แสงงาม นางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว และนายศิริพรรณ์ หมอยาดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่สุ่มตัวอย่างข้าวก่อนจัดซื้อ ข้าวพิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการและลูกจ้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ครั้งที่ 6/2561 ณ  ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 18 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบัติงาน นายพิจิตร ขันคำ และนางสาวสิริรักษ์ ทิพละ เจ้าหน้าปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดพะเยา และบูรณาการตรวจเยี่ยมนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อบต.คือเวียง ) ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บริการของส่วนราชการในจังหวัดพะเยา ออกให้บริการแก่ประชาชนแบบถึงที่ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของส่วนราชการ ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวกุสุมา กิตติสาร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ  เข้าร่วมการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2563 ของจังหวัดพะเยา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

วันที่15-16 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยนายสถิตย์ ศรีทอน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ติดตามการดำเนินงานโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ณ อ.ดอกคำใต้ และอ.ภูกามยาว จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร)  (เช้า) กข6 ชั้นพันธุ์ขยาย บ.สันต้นผึ้ง และ ขาวดอกมะลิ 105(สำรองพันธุ์) ชั้นพันธุ์จำหน่าย บ.ต.แม่อิง ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จำนวน 8 ราย 35 ไร่ และ 19 ราย 108 ไร่...

อ่านเพิ่มเติม

ศมจ.พะเยา วันที่ 14 กันยายน 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวกุสุมา กิตติสาร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางจิราภรณ์ อุ่นเป็ง พนักงานห้องปฏิบัติการ นางสาวศิรินทรา แสงงาม นางดนุชา ศรีวงค์ นายจักกริช ตรีบวรกุศล และนายสุนทรเทพ เทพจันที เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ลงพื้นที่ตรวจตัดสินมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์อย่างเป็นทางการ ข้าวพิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์จำหน่าย...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วย นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางกาญจนา ขันคำ นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ และนางสาวชนิดาภา คมสนิท เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว" ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน...

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 8-12 สิงหาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน พร้อมด้วยคณะผู้ตรวจประเมิน ลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระยะปรับเปลี่ยน (T1) ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 ณ ตำบลปงยางครก อำเภอห้างฉัตร ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง เกษตรกรจำนวน 257 ราย...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา มอบหมายให้นายชาติ  พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติโครงการ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  12สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 ส.ค. 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้มอบหมายให้นายสงวน กันตะบุตร นวก.ชำนาญการ นส.กุสุมา กิตติสาร นวก.ปฏิบัติการ และนส.นุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร) ติดตามสถานการณ์แปลงฯ พันธุ์ พิษณุโลก 2 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน ปี 2561 (เช้า)บ้านท่าสันกลาง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย (บ่าย) บ้านสันป่าสัก ต.จอมหมอกแก้ว...

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา: วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายชาติ พานเหล็กนักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวศิรินทรา แสงงาม นางสาวรุ่งทิวา อูปแก้ว และนายศิริพรรณ์ หมอยาดี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการออกพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำ และมอบแบบบันทึกการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ อ.ดอกคำใต้ และอ.แม่ใจ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  6-7  สิงหาคม  2561  นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์  ผอ.ศมข.พะเยา  มอบหมายให้นายวิชัย  ชาวน่าน  นวก.ชก.และนางดนุชา  ศรีวงศ์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ฯ จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ  และการบำรุงรักษาอย่างถูกวิธีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน  ปี  2561  ณ  ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มชาข้าวก่ำ (ข้าวลืมผัว) ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 ราย

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่"  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร บดินทรเทพวรางกูร

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 กรกฏาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ช่วยปฎิบัติโครงการ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และประกอบพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา       66 พรรษา  ณ อาคารอำนวยการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสถิตย์ ศรีทอน นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน นายอนุชา ใจยะสุข นายช่างเครื่องกลปฎิบัติงานและนายมนตรี ขัติธิ พนักงานปรับปรุงสภาพฯได้ติดตามนิเทศการบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เชิงป้องกันระหว่างศูนย์ ณ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่น จ.ขอนแก่น ในการนิเทศครั้งนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการทำงานของเครื่องจักรของระหว่างศูนย์โดยมีนายช่างเครื่องกลและนายช่างไฟฟ้า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นให้การรับนิเทศครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  25  กค.61  นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์  ผอ.ศมข.พะเยา  มอบหมายให้  นายวิชัย  ชาวน่าน  นวก.ชก.เข้าร่วมงานประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  "IDEA  TO  PRODUCK"  ณ  ห้องพุดตาน  (โรงแรมพะเยาเกทเวย์  โดยมีนายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รอง  ผวจ.พะเยา  เป็นประธาน  มีผู้เข้าร่วมประกวด จำนวน  26  กลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบัติงาน และ นางสาวสิริรักษ์ ทิพละ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมจัดนิทรรศการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดพะเยา และตรวจนิเทศงานองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกล้วยโดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ" ณ วัดก๊อซาว หมู่ 11...

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์พะเยา มอบหมายให้ นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการด้านการส่งเสริมการผลิตข้าว ปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา  วันที่  21  กรกฎาคม 2561  นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์  หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบัติงาน นายจักรกริช ตรีบวรกุศล นางสาวศิรินทรา แสงงาม และ นางสาวสิริรักษ์ ทิพละ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการออกแบบการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ภายใต้โครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  19  กรกฎาคม 2561  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ถ่ายความรู้การปลูกข้าวแบบนาโยนและการแปรรูปข้าว (ไอศกรีมน้ำข้าวกล้องงอก) กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ปี 2561 ณ. โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (ศรีถ้อย) ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 ก.ค.2561 เวลา 13.30 น. นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 จำนวน 14,100 กก.ให้กับชาวนาที่ร่วมกู้วิกฤตถำหลวงจนได้รับผลกระทบและเสียหายจากการผันน้ำจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน จำนวน 101 ราย พื้นที่ 1'395 ไร่ โดยมีนายสถาพร ตัมพมวิสิฏฐ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว เป็นประธานการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา นำโดยนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผอ.ศมข.พย.จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี( Field day )ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ณ บ้านแพะ หมู่ 9 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อดำเนินการเป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยี วิทยาการการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าวและการก่อตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย ของกรมการข้าว ให้สถาบัน กลุ่มเกษตรกร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบ โดยได้รับ ความร่วมมือและสนับสนุน จากหน่วยงานในสังกัดกรมการข้าว...

อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561  นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์  มอบหมายให้  นายวัสการ สุริยะลังการ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายจักรกริช  ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ GIN Conference และเรียนรู้การใช้งาน Application PhotoServer GISTDA_ver.2 ในการปรับปรุงความแม่นยำของข้อมูลติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกข้าวจากดาวเทียม ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน)(GISDA) ณ ห้องประชุมทุ่งทิพย์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

 13  กค.61  นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์  มอบหมายให้  นายวิชัย  ชาวน่าน  นวก.ชก.  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัฐหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด ( COO)  จังหวัดพะเยา  โดยมีนายประเสริฐ    สุทธิ์เตนันท์  กษจ.พะเยา เป็นประธาน  ในส่วนของ  ศมข.พะเยานำเสนอเรื่องการเปลีายนแปลงพื้นที่และจำนวนเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอืนทรีย์ ปี 2561 (อินทรีย์ล้านไร่)  ในวาระเพื่อพิจารณา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายพิจิตร ขันคำ เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง นายสุทัศน์ เมืองซื่อ พนักงานขับรถยนต์ ติดตามการดำนาแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง บ้านสะนามเหนือ ตำบลผาช้างน้อย และ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านสันติสุข - บ้านขุนกำลัง ตำบล ขุนควร อำเภอ ปง จังหวัด พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนยเมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายศิริพรรณ์ หมอยาดี น.ส.ชลีรัตน์ ชาวนาเป้า และน.ส.รุ่งทิวา อูปแก้ว เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมงานข้าวคือชีวิต อาหารปลอดภัย ณ แปลงสาธิตนาแปลงใหญ่สันป่าตอง หมู่2 ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยาซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการลงแขกปักดำนา การแข่งขันปักดำนา และการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์และสินค้าของหมู่บ้านโดยมีนายธวัช จรัสวรภัทร ปลัดอาวุโสอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผอ.ศมข.พย.มอบหมายนายวิชัย ชาวน่าน นวก.ชก.เข้าร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในนามตัวแทนของกรมการข้าว ร่วมมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำออกจากวนอุทยาน  ถ้ำหลวง- ขุนน้ำนางนอน  ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านสันปูเลย  ตำบลบ้านด้าย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

    เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวัสการ สุริยะลังการ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาจัดงานรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมจัดนิทรรศการ ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่1. การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำนาแปลงใหญ่และการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่2. การสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่โดยวิธีการทำนาแบบ- การปักดำด้วยเครื่อง- การปักดำด้วยมือ- การทำนาโยน- นาหยอดน้ำตม

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การเพิ่มศักยภาพหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาค "รุ่นที่1 ภาคเหนือตอนบน ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ เป็นประธานเปิดการสัมนาเชิงปฎิบัติการฯ   ตามนโยบายบูรณาการการทำงานเป็นทีม ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูง

อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรหณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้มอบหมายให้นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสถิตย์ ศรีทอน นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน นายอนุชา ใจยะสุข นายช่างเครื่องจักรกลปฎิบัติงานพร้อมทีมงานโรงงาน ร่วมกันสำรวจพื้นที่วางแผน ออกแบบ ประสานการจัดเตรียมการจัดงาน"วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวคุณภาพดี(Field Day) ในวันจันทร์ที่ 16 ก.ค.2561 "  ณ บ้านแพะ หมู่ที่ 9 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวเยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและนางสาวอาริษา มาแก้ว ผู้ช่วยนักวิจัยเข้าร่วมประชุมการติดตามนิเทศงานการสำรวจข้อมูลโครงการวิจัยการศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนา และวิถีการตลาดในห่วงโซ่อุปทานข้าว ณ ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมี นางพรรณี ทองเกตุ ผู้เชี่ยวชาญนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว นางวเรนยา สิงคนิภา รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านควบคุณคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว และนายสุนทร เหมทานนท์ นักวิจัย คณะนิเทศงาน มีผู้เข้าร่วมประชุม...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให นายศิริพรรณ์  หมอยาดี และนางสาวรุ่งทิวา  อูปแก้ว  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ติดตามการดำเนินงานแปลงเรียนรู้และสาธิตโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561ในพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ อ.แม่ใจ อ.จุน และอ.เชียงคำ จ.พะเยา พร้อมกับส่งมอบป้ายแปลงให้กับกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่จัดทำแปลงเรียนรู้และสาธิตทั้ง 14 กลุ่ม

อ่านเพิ่มเติม

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายจักรกริช ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ร่วมบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มสินค้าเกษตร (GAP) โครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน และ สวนพุทราดรงชล ม.5 ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 110 ราย

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย. ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายจักรกริช ตรีบวรกุศล  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์  ร่วมบรรยายการเพิ่มประสิทธิภาพการเพิ่มสินค้าเกษตร (GAP) โครงการไทยนิยมยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการขยายพันธุ์พืช   ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร ม.6  ศาลาเอนกประสงค์ วัดไทยสุภาพ ม.5  ศาลาเอนกประสงค์บ้านป่าแขม และ  ศูนย์เรียนรู้ฯบ้าม่อนฟ้าหลง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา และนายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ 15 Proceeding of the 15 National Seed Conference 2018 ณ.โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดการประชุมฯ

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 21 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายวิชัย ชาวน่านนักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล และนางดนุชา ศรีวงศ์เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯจัดอบรมเกษตรกร

อ่านเพิ่มเติม

  ศมข.พะเยา วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา มอบหมายให้ ว่าร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบัติงาน นายพิจิตร ขันคำ และนางสาวสิริรักษ์ ทิพละ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าว และให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการผลิตข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 19 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นางสาวศิรินทรา แสงงาม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ เข้าร่วมประชุมและให้ความรู้เกษตรกร เรื่อง ระบบการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการส่งเสริมเพาะปลูกข้าวหอมมะลิ นาแปลงใหญ่ ปี 61/62 ร่วมกับ บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด โดยมีนายสำรง สายสุยะ เกษตรอำเภอดอกคำใต้ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ศาลาวัดราษฎร์บำรุง...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายพิจิตร  ขันคำ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ มอบปัจจัยการผลิตและติดตามการปลูกข้าวในพื้นที่โครงการพัฒนาที่โครงการหลวง 

อ่านเพิ่มเติม

                                      วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยามอบหมายให้นายวิชัย. ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล และนางดนุชา ศรีวงศ์ ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6-7 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและ น.ส.อาริษา มาแก้วผู้ช่วยนักวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561นายเชิงชาย โตสุรรณ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมงานโครงการจัดงาน "7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนประจำปี 2561" โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอจุน อำเภอจุน จังหวัด พะเยา นักเรียนและผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 140 คน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 06.30 น.นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ตักบาตรริมกว้าน ร่วมกับนายพลากร สุวรรณรัตน์ องคมนตรี และข้าราชการ ประชาชนจังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา : วันที่ 5 มิถุนายน 2561  นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมคณะฯ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคเหนือ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  เนื่องใน "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพร่ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  โดยมีนายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  และนายกฤษณะพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิด...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นางสาว สุพรรณี สนธิคุณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่)

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ/ลูกจ้าง จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน"วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561" ณ บริเวณวัดพระธาตุจอมทอง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

             วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ประชาสัมพันธ์จำหน่ายเมล็ดพันธ์ุข้าว และประสานงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561 

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา นำบุคลากรเคารพธงชาติ และร้องเพลง "จำขึ้นใจ"  ณ บริเวณ หน้าอาคารสำนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวพะเยา  มีข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวัสการ สุริยะลังการ์                     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบัติงาน             ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและ น.ส.นุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ประชุมและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์หลัก เพื่อใช้จัดทำแปลงฯ ฤดูฝน ปี 2561 ดังนี้ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ณ กลุ่มบ้านค้างหงส์ อ.จุน จ.พะเยา พื้นที่ 94 ไร่ จำนวน...

อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่16 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย. ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายจักรกริช ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณี สนธิคุณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนันทิดา  ซื่อสัตย์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ดำเนินการตรวจติดตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงรุกให้กับตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) โดยมี นายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ม.2 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.นุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร)และนายสุนทรเทพ เทพจันที ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประสานการรับและขนส่งเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อใช้จัดทำแปลงฯ ฤดูฝน       ปี 2561 พันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 16,000 กก. (800 กส.)...

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมคณะฯ   เข้าร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมี  นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การขายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย (พันธุ์ กข6 และ สันป่าตอง 1)  ณ เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยนายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการน.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุนทรเทพ เทพจันทีผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย ภายใต้โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ ออกติดตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย ตามโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพัันธุ์ข้าว ปี 2561 กิจกรรมสารวัตรเกษตร ในเขตพื้นที่ อ.เชียงคำ อ.จุน และ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมติดตามเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2561 แปลงเกษตรกร นางสาววรฤทธิ์ นานิน ณ บ้านเลขที่ 57/1 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่8พฤษภาคม 2561ได้รับมอบหมายจากนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ให้นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศิริพรรณ์หมอยาดี เจ้าหน้าที่ปฎิบัติโครงการ สุ่มตัวอย่างข้าว กข49 ฤดูแล้ง ป ี2561 ณ กลุ่มบ้านสันสลี่ ตำบลเจริญราษฏร ์อ. แม่ใจ จ.พะเยา เกษตรกร 3 ราย  5 ตัวอย่าง จำนวน 32 ไร่ และกลุ่มบ้านป่าแฝก ม.3+ม.4  ตำบลป่าแฝก...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ และว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ หาลือ พขร. จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 จำนวน 2750 Kg และพันธุ์สันป่าตอง1จำนวน 6000 Kg. ณ ร้านตัวแทนจำหน่าย ใน อ.เมืองและ อ.พญาเม็งราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นส.นุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร)กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มบ้านปาง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (29 เมษายน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสถิตย์ ศรีทอน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมงาน ประสานงานและร่วมดำเนินการสำรวจปักหมุดพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1259 เพื่อการออกแบบสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย เนื้อที่ 138-1-00 ไร่ ณ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ดำเนินการสำรวจโดยนายพงศกร พลศรี ช่างสำรวจ และนายสุบรรณ วงค์คำจันทร์ ช่างพนักงานโยธา...

อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นาย วิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และนางดนุชา ศรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ Niche Market ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.ให้เกษตรกรทำแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจสำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560                 ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  6  พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมหลักสูตร" กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์ " โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจร  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  4 พฤษภาคม  2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561      นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มบ้านป่าคาใหม่ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

                      ศมข.พะเยา วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวัสการ สุริยะลังการ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เวลา 9.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561      นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่แปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มโพธิ์ทอง กลุ่มบ้านใหม่กาญจนา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา และกลุ่มทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561 เข้าตรวจแปลงฯ

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวัสการ สุริยะลังการ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พ.ค 61 นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายศิริพรรณ์  หมอยาดี  น.ส.รุ่งทิวา  อูปแก้ว และน.ส.ชลีรัตน์ ชาวนาเป้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ร่วมกับศมข.ลำปาง ภายใต้โครงการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในพื้นที่อ.ดอกตำใต้ อ.ภูกามยาว อ.แม่ใจ และอ.เมือง จ.พะเยา รวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 28,900 กิโลกรัม  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการและ น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561 เข้าตรวจแปลงฯ

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา:วันที่ 30  เมษายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับทราบปัญหา/หารือข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 26-27 เมษายน 2561 : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์  ผอ.ศมข.พะเยา มอบหมายให้ นายชาติ  พานเหล็ก นวก.ชำนาญการ, นายศิริพรรณ์  หมอยาดี, น.ส.รุ่งทิวา  อูปแก้ว, น.ส.ชลีรัตน์  ชาวนาเป้า, น.ส.ศิรินทรา  แสงงาม และ น.ส.สิริรักษ์  ทิพละ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่        

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.นุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ นักเกษตร และนายภูชิต แตงโตนด นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (เช้า)ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรสำหรับจัดทำแปลงฯ พันธุ์ กข6 ฤดูฝน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา   มอบหมายให้นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล และ นางดนุชา ศรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ        จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 - 27 เม.ย 61 :นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม