ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวและจำนวนเมล็ดพันธุ์คงคลัง    

ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2561

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5441-1004

รายชื่อตัวแทนจำหน่าย ปี 2558 - 2560 คลิ๊กที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร                              

  วิธีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 

               การสั่งซื้อด้วยเงินสด  

1. ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง โดยชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์

เลขที่ 280 หมู่ที่ 12  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา  56000

(ในเวลาราชการ)
2.
ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์ โทรสาร

หรือ หนังสือ สั่งซื้อไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

 
โทรศัพท์ 0-5441-1004 โทรสาร(Fax) : 0-5441-0951

     
*
กรณีการติดต่อสั่งซื้อของ ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว

ให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ทางโทรสาร(Fax) 0-5441-0951 โดยส่งเอกสารดังนี้    

- สำเนาเอกสารใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว      

- สำเนาใบตัวแทนจำหน่ายของกรมการข้าว

- สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

 

 

 

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา นำบุคลากรเคารพธงชาติ และร้องเพลง "จำขึ้นใจ"  ณ บริเวณ หน้าอาคารสำนักงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ ข้าวพะเยา  มีข้าราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวัสการ สุริยะลังการ์                     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏบัติงาน             ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการและ น.ส.นุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน (นักเกษตร) กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ประชุมและจัดส่งเมล็ดพันธุ์ ชั้นพันธุ์หลัก เพื่อใช้จัดทำแปลงฯ ฤดูฝน ปี 2561 ดังนี้ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ณ กลุ่มบ้านค้างหงส์ อ.จุน จ.พะเยา พื้นที่ 94 ไร่ จำนวน...

อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่16 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย. ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายจักรกริช ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นางสาวสุพรรณี สนธิคุณ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวนันทิดา  ซื่อสัตย์  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ดำเนินการตรวจติดตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเชิงรุกให้กับตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธ์ุข้าวพะเยา พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) โดยมี นายวิศิษฏ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดงานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ม.2 ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา มีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 100 คน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9-10 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.นุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร)และนายสุนทรเทพ เทพจันที ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประสานการรับและขนส่งเมล็ดพันธุ์หลักเพื่อใช้จัดทำแปลงฯ ฤดูฝน       ปี 2561 พันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 16,000 กก. (800 กส.)...

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา  วันที่ 10 พฤษภาคม 2561  นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมคณะฯ   เข้าร่วมงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2561  โดยมี  นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี  โดยได้ร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์การขายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย (พันธุ์ กข6 และ สันป่าตอง 1)  ณ เทศบาลตำบลแม่กา อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา มีเกษตรกรเข้าร่วมงาน จำนวน...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยนายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการน.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายสุนทรเทพ เทพจันทีผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ร่วมประชุมชี้แจงโครงการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย ภายใต้โครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะฯ ออกติดตามร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีจำหน่าย ตามโครงการผลิตและกระจายเมล็ดพัันธุ์ข้าว ปี 2561 กิจกรรมสารวัตรเกษตร ในเขตพื้นที่ อ.เชียงคำ อ.จุน และ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมติดตามเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง ปี 2561 แปลงเกษตรกร นางสาววรฤทธิ์ นานิน ณ บ้านเลขที่ 57/1 ต.แม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่8พฤษภาคม 2561ได้รับมอบหมายจากนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ให้นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายศิริพรรณ์หมอยาดี เจ้าหน้าที่ปฎิบัติโครงการ สุ่มตัวอย่างข้าว กข49 ฤดูแล้ง ป ี2561 ณ กลุ่มบ้านสันสลี่ ตำบลเจริญราษฏร ์อ. แม่ใจ จ.พะเยา เกษตรกร 3 ราย  5 ตัวอย่าง จำนวน 32 ไร่ และกลุ่มบ้านป่าแฝก ม.3+ม.4  ตำบลป่าแฝก...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการฯ และว่าที่ร้อยตรี วรวิทย์ หาลือ พขร. จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 จำนวน 2750 Kg และพันธุ์สันป่าตอง1จำนวน 6000 Kg. ณ ร้านตัวแทนจำหน่าย ใน อ.เมืองและ อ.พญาเม็งราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นส.นุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ พนักงานทุนหมุนเวียน(นักเกษตร)กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มบ้านปาง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมคณะ ร่วมจัดนิทรรศการกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3 เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ (29 เมษายน) โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายสถิตย์ ศรีทอน นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน พร้อมด้วยทีมงาน ประสานงานและร่วมดำเนินการสำรวจปักหมุดพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชร.1259 เพื่อการออกแบบสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงราย เนื้อที่ 138-1-00 ไร่ ณ ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ดำเนินการสำรวจโดยนายพงศกร พลศรี ช่างสำรวจ และนายสุบรรณ วงค์คำจันทร์ ช่างพนักงานโยธา...

อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นาย วิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์และนางดนุชา ศรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ Niche Market ปฏิบัติงาน ดังนี้ 1.ให้เกษตรกรทำแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจสำหรับเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560                 ...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  6  พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในการจัดอบรมหลักสูตร" กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์ " โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์โดยใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าแบบครบวงจร  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  4 พฤษภาคม  2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561      นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์ข้าว ขาวดอกมะลิ 105 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มบ้านป่าคาใหม่ ต.ควร อ.ปง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

                      ศมข.พะเยา วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวัสการ สุริยะลังการ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เวลา 9.30 น.

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561      นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่แปลงขยายพันธุ์ข้าว กข6 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มโพธิ์ทอง กลุ่มบ้านใหม่กาญจนา ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา และกลุ่มทุ่งรวงทอง ต.ทุ่งรวงทอง อ.จุน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561 เข้าตรวจแปลงฯ

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวัสการ สุริยะลังการ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และว่าที่ร.ต.หญิงณัฐจิตกานต์ หนูเสริม เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พ.ค 61 นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายศิริพรรณ์  หมอยาดี  น.ส.รุ่งทิวา  อูปแก้ว และน.ส.ชลีรัตน์ ชาวนาเป้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ จัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ร่วมกับศมข.ลำปาง ภายใต้โครงการโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ในพื้นที่อ.ดอกตำใต้ อ.ภูกามยาว อ.แม่ใจ และอ.เมือง จ.พะเยา รวมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 28,900 กิโลกรัม  

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการและ น.ส.เยาวลักษณ์ เนตรสิงห์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมคณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข49 ฤดูแล้ง ปี 2561 เข้าตรวจแปลงฯ

อ่านเพิ่มเติม

ศมข.พะเยา:วันที่ 30  เมษายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการฯ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับทราบปัญหา/หารือข้อราชการ และแนวทางการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 26-27 เมษายน 2561 : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์  ผอ.ศมข.พะเยา มอบหมายให้ นายชาติ  พานเหล็ก นวก.ชำนาญการ, นายศิริพรรณ์  หมอยาดี, น.ส.รุ่งทิวา  อูปแก้ว, น.ส.ชลีรัตน์  ชาวนาเป้า, น.ส.ศิรินทรา  แสงงาม และ น.ส.สิริรักษ์  ทิพละ  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและมูลค่าข้าว GAP ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่        

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายสงวน กันตะบุตร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.นุษรินทร์ธร พิสประดิษฐ นักเกษตร และนายภูชิต แตงโตนด นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยพะเยา (เช้า)ประชุมเพื่อคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรสำหรับจัดทำแปลงฯ พันธุ์ กข6 ฤดูฝน ปี 2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 27 เมษายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา   มอบหมายให้นายวิชัย ชาวน่าน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายจักรกริช ตรีบวรกุศล และ นางดนุชา ศรีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ        จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 - 27 เม.ย 61 :นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้มอบหมายให้ นางสาวมนัสกานต์ ทะสุใจ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่26 เมษายน 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มอบหมายให้ นายวัสการ สุริยะลังการ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางจิราภรณ์ อุ่นเป็ง พนักงานห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่างวันที่  23 - 25  เม.ย.61  นายเชิงชาย  โตสุววรณ์  ผอ.ศมข.พะเยา  มอบหมายให้  นายวิชัย  ชาวน่าน  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสัมพันธ์กรมการข้าว

อ่านเพิ่มเติม

    วันที่ 25 เมษายน 2561  นายวัฒนชัย  สุภา ผอ.กองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานการประชุมกองเมล็ดพันธุ์ข้าว  ครั้งที่ 3/2561  โดยมี ผอ.ศมข. ทั้ง 24 ศูนย์ทั่วประเทศ และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เข้าร่วมประชุม  ณ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม

ระหว่าง วันที่  24-25  เมษายน 2561  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา อบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย/อินทรีย์ กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย ข้าวอินทรีย์  

อ่านเพิ่มเติม

 วันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบปัจจัยการผลิตโครงการ  5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง  

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ด้านข้าว)

อ่านเพิ่มเติม

วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561 นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการผลิตข้าวอินทรีย์ตามมาตรฐาน ข้าวอินทรีย์(Organic Thailand )และระบบควบคุมภายใน(ics)

อ่านเพิ่มเติม

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น.นายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาร่วมกับผู้แทนหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯประชุมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนสมาชิกผู้ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ประชารัฐ อำเภอดอกคำใต้ ซึ่งบริษัทซีพีอินเตอร์เทรดมีเป้าหมายส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตข้าวหอมมะลิ นำร่องเขตพื้นที่ตำบลดงสุวรรณ ตำบลสันโค้ง และตำบลดอนศรีชุม โดยกำหนดราคานำตลาด ตันละ 300 บาท สมาชิกมีความพอใจพร้อมเข้าร่วมโครงการผลิตข้าว ใน ฤดู ฝน/2561

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาติ พานเหล็ก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ประธานคณะทำงานฯ ได้จัดประชุมติดตามหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา โดยมีนายเชิงชาย โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 ราย

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้ประชุมข้าราชการและลูกจ้าง เรื่อง ประชุมการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงาน ปี 2561 ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  

อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561  นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา นำทีมข้าราชการและลูกจ้างประจำ จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 นายเชิงชาย  โตสุวรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ได้ประชุมข้าราชการและลูกจ้างทุกคน เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางปฏิบัติงานราชการ ในปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  

อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นางสุภาลักษณ์  ชัยอนันต์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมในพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9   ณ เมรุมาศจำลอง ลานเอนกประสงค์เทศบาลพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

      วันที่  11 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตข้าวตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม(ICS) แก่กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ปี 2560 (ล้านไร่)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิชิราลงกรณบดิทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดอบรมหลักสูตร การจัดทำหนังสือราชการ. การจัดซื้อ/จัดจ้าง   กฎระเบียบเกียวกับงานการเงินฯ  ให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้าง ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

   วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมดำเนินการสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา ตามโครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมจัดตั้งโรงเรียนข้าวและชาวนา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 กรกฎาคม  2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการและใช้เครื่องจักรกลการเกษตร ปี  2560  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 มิถุนายน  2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ประชุม ประจำเดือนข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมรวงทอง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 28  มิถุนายน  2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าว ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 / 2560 เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดข้าว ภายใต้แผนฯข้าวครบวงจร ปี การผลิต2560/61

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 21 มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา สัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี 2559 พร้อมทั้งวัดพิกัดคำนวณพื้นที่แปลงด้วยเครื่องGPS  ณ บ้านป่าแฝกหมู่4 และป่าแฝกเชิงดอย ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ดำเนินการจัดประชุมกำหนดหลักสูตรการเรียนการสอนกระบวนการผลิตข้าว โครงการเพิ่มคุณภาพการผลิตข้าวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 กิจกรรมจัดตั้งโรงเรียนข้าวและชาวนา  ภายใต้โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2560   ศูนย์เมล็ดพันธุ์พะเยา มอบปัจจัยการผลิตและติดตามการปลูกข้าวโครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาพะเยา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดงาน "วันรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่" ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2560 ณ. หมู่ 5 ต.ป่าแฝก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 มิถุนายน  2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(Video Conference)  ร่วมกับคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด/คณะทำงานติดตามแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ชุดที่ 5/คณะทำงานขับเคลื่อนแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรในระดับพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  สัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี2559 พร้อมทั้งวัดพิกัดคำนวณพื้นที่แปลงด้วยเครื่องGPS  ณ บ้านปาง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

                     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มครั้งที่2 และสาธิตการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี2560 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านสันป่าหนาด ต.ดอกคำใต้

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 7 มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มครั้งที่2 และสาธิตการขยายเชื้อราไตรโครเดอร์มา ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ปี2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 มิถุนายน  2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2560 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาได้จัดอบรมระบบควบคุมภายแบบกลุ่มในครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market)ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ออกติดตามสถานการณ์ เกษตรในโครงการส่ งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ(Niche Market) ณ บ้านบัว ต.บ้านตุ่น และบ้านต๊ำพระแล ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ฯ(SC)พะเยา  เพื่อขอมติเห็นชอบของกลุ่มเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 60

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์(1ล้านไร่) ณ บ้านใหม่ดง ต.บ้านใหม่ และบ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการภาคีเครือข่าย โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย ปี 2560 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

อ่านเพิ่มเติม

                วันที่ 14 พฤษภาคม 2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560/61  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ อำเภอดอกคำใต้  จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ข้าว ตามโครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560/61  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ในพื้นที่ อำเภอดอกคำใต้ อำเภอเชียงคำ และอำเภอแม่ใจ  จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 9 พฤษภาคม  2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกร โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ปี 2560/61  เพื่อพิจารณาคัดเลือกพื้นที่และเกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ พร้อมทั้งวางแผนการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ออกตรวจตัดสินแปลง ขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์ สันป่าตอง1 ฤดูแล้งปี2560 อย่างเป็นทางการ ณ บ้านสันป่าคาม ต.สันมะค่า อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  ออกตรวจตัดสินแปลง ขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์ สันป่าตอง1 ฤดูแล้งปี2560 อย่างเป็นทางการ  ณ บ้านสันป่าม่วงและบ้านผาช้างมูบ ต.สันป่าม่วง อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่2 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ออกตรวจตัดสินแปลง ขยายพันธุ์ข้าวพันธุ์ สันป่าตอง1 ฤดูแล้งปี2560 อย่างเป็นทางการ    ณ บ้านริมกก  ต.ริมกก อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 30 เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ออกติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 60 ณ บ้านดอกบัวและสันขะเจ๊าะ ต.ท่าวังทอง อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  ดำเนินการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105 ให้ กับเกษตรกรในโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche market) ปี2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 29 เมษายน 2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ออกติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 60 ณ บ้านปางมดแดง  ต.อ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา  เข้าร่วมพิธีมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ให้กับเกษตรกร โครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดปลอดภัยแบบบูรณาการ กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 26 เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ออกติดตามสถานการณ์แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวสันป่าตอง 1 ฤดูแล้ง ปี 60 ณ กลุ่มบ้านท่าฟ้าใต้ ต.สระ อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.  2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาร่วมกับนักวิชาการคอมพิวเตอร์พร้อมคณะ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมการข้าว ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ ให้พร้อมใช้งาน

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  21 เมษายน พ.ศ. 2560  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์  โดยจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรจากผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพะเยา และหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ประชุมประธานศูนย์ชุมชนระดับจังหวัด  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ข้าวชุมชนและเครือข่าย  ปี  2560 (ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่)

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 14 เมษายน  2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พะเยา และสหกรณ์จังหวัดพะเยาพะเยา  เข้าร่วมศูนย์บริการประชาชน  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560

อ่านเพิ่มเติม

วันที่  11 เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยาสัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี2559 พร้อมทั้งวัดพิกัดคำนวณพื้นที่แปลงด้วยเครื่องGPS

อ่านเพิ่มเติม

   วันที่ 10 เมษายน  2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ครั้งที่1 ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ   กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP)  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม

  วันที่ 7 เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ประชุมจัดหาพื้นที่ทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ฤดูฝนปี 2560 ณ บ้านจว้าเหนือ ต.แม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 5 เมษายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ออกติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำเกษตรกร cell ต้นกำเนิด นพื้นที่แปลงของนายดนุสรณ์ พรหมเผ่า และนายสมาน อาจคำ ณ บ้านท่ากลอง ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา วันที่4-5 เมษายน 2560 สัมภาษณ์จัดเก็บข้อมูลต้นทุนเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝน ปี2559 พร้อมทั้งวัดพิกัดคำนวณพื้นที่แปลงด้วยเครื่องGPS และ ติดตามสถานการณ์แปลงข้าวสันป่าตอง1 ฤดูแล้ง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา วันที่  4 - 5เมษายน  2560 ติดตามการปรับนาขั้นบ้นไดแปลงเรียนรู้พื้นที่ 3 ไร่ และ หว่านปอเทือง

อ่านเพิ่มเติม

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา วันที่  3 เม.ย   60 นายอำเภอดอกคำใต้และเกษตรอำเภอดอกคำใต้  ร่วมมอบใบรับรองมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์และใบรับรองอินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม