Seed tag262

Seed Price59

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5441-1004

                                วิธีการสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว การสั่งซื้อด้วยเงินสด

               1. ติดต่อสั่งซื้อโดยตรง โดยชำระเป็นเงินสด ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา            เลขที่ 280 หมู่ที่ 12  ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองจังหวัดพะเยา  56000 (ในเวลาราชการ)
               2. ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อ หรือสั่งจองทางโทรศัพท์ โทรสาร หรือ หนังสือ สั่งซื้อไปยังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา
โทรศัพท์ 0-5441-1004 โทรสาร(Fax) : 0-5441-0951     
          *กรณีการติดต่อสั่งซื้อของ ตัวแทนจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ของกรมการข้าว ให้จัดส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
            ทางโทรสาร(Fax) 0-5441-0951 โดยส่งเอกสาร    ดังนี้     
                 - สำเนาเอกสารใบสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว     
                 - สำเนาใบตัวแทนจำหน่ายของกรมการข้าว     
                 - สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

  วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ข้าราชการและลูกจ้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ร่วมใจพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ ปี 2559”

อ่านเพิ่มเติม